Psychoterapia rodzin

Polega na rozmowie rodziny z terapeutą lub terapeutami, o ważnych dla niej sprawach. Tematami rozmów, które zwykle odbywają się w cyklu spotkań, są kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie – celem jest to, żeby zrozumieć co się dzieje w rodzinie (czemu jest tak trudno) i znaleźć satysfakcjonujące sposoby radzenia sobie z problemami. Dla rodziców jest to dobry sposób na poprawę kontaktu ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych, a dla dzieci pomoc w zrozumieniu intencji zachowań rodziców. W rozmowach może uczestniczyć cała rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków lub innych osób zainteresowanych pomocą. Terapia rodzinna odbywa się zwykle raz na 2 - 4 tygodnie. Spotkanie trwa 75 min.

Konsultacja przed psychoterapią rodzin – wymagane spotkanie z terapeutą całej lub części rodziny w czasie, którego przedstawiany jest problem takim jak go widzi rodzina oraz wstępne rozumienie jego źródła. Wzajemne poznanie się umożliwia rodzinie podjęcie właściwej decyzji, natomiast terapeucie zaproponowanie adekwatnej formy pomocy. Spotkanie trwa 50 min.


Psychoterapia rodzinna

Do Ośrodka Terapii Rodzin w Bydgoszczy może zgłosić się rodzina lub para, która przeżywa kryzys, doświadcza trudności, z którymi sama sobie nie umie poradzić. Ośrodek świadczy usługi wyłącznie prywatnie, dzięki czemu również nie ma rejonizacji co do udzielania pomocy.

Oferujemy psychoterapię rodzinną. Problemy rodziny mogą być różne: związane z chorobą (psychiczną lub somatyczną) jednego z członków rodziny, z kryzysem związanym ze zmianą cyklu życia rodziny (np. „kryzys młodych rodziców, między rodzicami a nastolatkiem”, „kryzys opuszczanego gniazda”).

Terapia rodzinna jest formą pomocy, w której dobrowolność oraz współpraca jest niezbędnymi elementami w pracy nad zmianą. Zaangażowanie oraz pozytywne nastawienie do zmian może jeszcze bardziej wzmocnić skuteczność leczenia tą formą. Bez zgody osoby niemożliwa jest zmiana w procesie terapeutycznym.

Terapia rodzinna może odbywać się z różnymi podsystemami, tj. mogą być spotkania w różnych formach, np. ojciec z córką, sami rodzicie, w zależności od problematyki oraz oczekiwanych zmian. W spotkaniach rodzinnych na ogół uczestniczą także dzieci chyba, że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej. Zawsze takie kwestie są dokładnie przedyskutowane w zespole superwizyjnym oraz z rodziną. Jeśli zaistnieje potrzeba odziaływań indywidualnym, z którymś z członków rodziny, to osoba ta znajdzie możliwość uczestnictwa w psychoterapii indywidualnej w OTR.

Pierwsze spotkanie

Zanim rozpoczniecie Państwo terapię w Ośrodku Terapii rodzin zaprosimy Was na konsultację wstępną. Termin konsultacji uzgadniany jest z terapeutą po dokonaniu zgłoszenia w rejestracji CMG.

Celem konsultacji wstępnej jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę do szukania pomocy. Z punktu widzenia terapeutów prowadzących konsultację szczególnie istotne jest poznanie opinii wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii. Cele te są uzgadniane z członkami rodziny uczestniczącymi w konsultacji.

Konsultacja prowadzona jest 2 terapeutów. W spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby aktualnie odbywające staż w ośrodku, bądź szkolące się w terapii rodzin, na co Państwo wcześniej będziecie pytani o zgodę.

Spotkanie konsultacyjne trwa 50 minut, natomiast kolejne spotkanie terapeutyczne trwają 75 minut z częstotliwością co 3-4 tygodnie. Spotkanie terapeutyczne ma formułę: 50 minut pracy z rodziną, 10 minut przerwy, powrót terapeutów do rodziny z podsumowaniem na 15 minut.

Metoda pracy.

W Ośrodku Terapii Rodzin pracujemy w zasadniczym stopniu oparta o teorię i tzw. myślenie systemowe. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina będą rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”, tzn. jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie i co można zrobić, by go rozwiązać lub zminimalizować. Włączamy również nasze kompetencje w zakresie rozumienia problemów w ujęciu psychodynamicznym i zapraszamy, jeśli jest taka potrzeba, do refleksji nad treściami intrapsychicznymi.

Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają jeszcze innego podejścia, np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego, zaproponujemy wizytę u lekarza psychiatry w CMG.

Poufność

Spotkania terapeutyczne prowadzone w Ośrodku Terapii Rodzin w Bydgoszczy są rejestrowane. Nagrania stanowią rodzaj dokumentacji, dzięki której terapeuta może np. powrócić do ważnych momentów terapii. Nagrania oraz wszystkie inne informacje udzielone przez Pacjentów w procesie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to zgodę (pisemnie) wszystkie osoby, których te informacje dotyczą. Do przestrzegania tajemnicy lekarskiej zobowiązane są wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zetkną się z dokumentacją prowadzonej terapii, niezależnie od zawodu, tzn. wszyscy terapeuci, superwizorzy (czyli osoby konsultujące terapię), osoby szkolące się oraz personel biura.

W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (w sprawie opieki nad dziećmi, itp.), terapeuci ośrodka nie podejmą się występowania w charakterze świadka, są bowiem zobowiązani tajemnicą zawodową.

Trudności w trakcie terapii.

W trakcie terapii rodzinnej (podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej) może u uczestników wystąpić poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz pogorszenia. Towarzyszyć temu mogą uczucia niepokoju, smutku czy bezradności. Uczucia te mogą być przejściowe i – paradoksalnie – wynikać z postępów w terapii. Praca terapeutyczna wywołująca zmiany jest często okupiona wysiłkiem i negatywnymi uczuciami, ale jest to sytuacja przejściowa. Zachęcamy Państwa do dzielenia się tymi uczuciami w trakcie spotkań terapeutycznych, by mogły być one rozpoznane, omówione i właściwie zrozumiane.

Nie zajmujemy się problemem uzależnień i przemocą w rodzinie (zwłaszcza wtedy, gdy uzależnienie i przemoc trwają nadal). Problemy te wymagają specyficznych programów i procedur terapeutycznych. Nie pomagamy osobom, które tej pomocy nie chcą. Nawet, jeśli jest to terapia zlecona przez sąd, decydujemy się ją podjąć tylko pod warunkiem zgody na nią wszystkich zainteresowanych. Nie bierzemy również udziału w rozprawach sądowych.

Ponadto

Ponadto jako uczestnicy terapii macie Państwo prawo:

– pytać o wszystko w każdym momencie terapii, jeśli pojawi się niejasność co do jej przebiegu czy stosowanych procedur;

– wyrażać swoje zdanie czy opinie – także krytyczne – na temat terapii;

– aktywnie angażować się w formułowanie celów oraz współpracę w ich osiąganiu;

– w razie przekonania o nieskuteczności naszej pomocy, zakończyć terapię w każdym momencie i oczekiwać, że wskażemy inny ośrodek świadczący podobne usługi;

– pytać o alternatywne sposoby pracy osiągania celów sformułowanych w terapii


Psychoterapia małżeństw/par

To praca nad odbudowaniem dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między kobietą i mężczyzną. Główny nacisk w terapii par kładziemy na zrozumienie przyczyn kryzysu w związku oraz wyposażenie małżonków lub partnerów w konkretne narzędzia służące do rozwiązania zarówno tych zadawnionych, jak i bieżących problemów. Sesje trwają 50 min, spotkanie co 2 tygodnie.

Indywidualna konsultacja małżeńska/pary – możliwa w sytuacji gdy jeden z małżonków/partnerów nie może/nie chce uczestniczyć w terapii, może służyć: wsparciu psychologicznemu w sytuacji kryzysu, diagnozie problemu i wsparciu w poszukiwaniu strategii radzenia sobie, jako otwarcie do procesu psychoterapii indywidualnej lub jako możliwość zapoznania się z formułą terapii małżeńskiej, ułatwiająca w rozmowie z partnerem/partnerką podjęcie decyzji przyjęcia właściwej formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna

Może być prowadzona równolegle do trwającej terapii rodzinnej lub pary oraz jako osobna forma poznawania swojego funkcjonowania psychologicznego i niwelowania cierpienia, destrukcyjnych objawów emocjonalnych i somatycznych. Sesje trwają 50 min w cyklach raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie.

- czytaj więcej:

Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na szczególnej formie komunikacji interpersonalnej, w której jedna osoba – psychoterapeuta oddziałuje poprzez różnego rodzaju werbalne i niewerbalne sposoby na drugą osobę by doprowadzić do osiągnięcia zmiany i celów pożądanych przez klienta. Psychoterapia ma więc na celu oddziaływać na przeżywanie i zachowanie osoby, korygując specyficzne zaburzenie tego przeżywania, inne trudności a także w konsekwencji poprawiać stan somatyczny osoby. Psychoterapia indywidualna - polega na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z klientem i opiera się na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. Składa się z cyklu spotkań, które mają na celu rozwiązanie trudności zgłaszanych przez pacjenta.

W psychoterapii indywidualnej podkreśla się, że sam psychoterapeuta jest narzędziem pracy, a możliwość wyleczenia wynika z relacji terapeutycznej – czyli swoistej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentaem podczas systematycznych spotkań, w trakcie których terapeuta poświęca klientowi całą swoją uwagę i energię.

Psychoterapię indywidualną najczęściej poprzedza kilka (od 1 do 3) spotkań konsultacyjnych. Konsultacje wstępne pozwalają pacjentowi poznać psychoterapeutę – sprawdzić jak się czuje z terapeutą i czy sądzi, że mógłby właśnie z tym terapeutą rozmawiać otwarcie o swoich trudnościach. Może się także dowiedzieć na czym polega psychoterapia, jakie są jej rodzaje, jak przebiega proces psychoterapeutyczny. Dzięki temu pacjent może łatwiej podjąć decyzję dotyczącą uczestniczenia w psychoterapii lub jej zaniechania. Jest to także niezbędny diagnostyczny czas dla terapeuty by lepiej zrozumieć zgłaszane przez klienta trudności i ocenić czy psychoterapia jest odpowiednią formą pomocy w danej sytuacji. Czasami w wyniku konsultacji klient może być także skierowany do innego specjalisty w ramach instytucji, w której odbywa się spotkanie lub poza nią np. do lekarza psychiatry. Zwykle terapeuta pyta o różne rzeczy, które pozwolą mu najlepiej zrozumieć sytuację klienta i powód zgłoszenia się oraz sformułować najlepszą ofertę. Najczęściej pytania terapeuty dotyczącą takich kwestii jak: powód zgłoszenia się, co pacjent chciałby uzyskać/zmienić, moment zgłoszenia się – dlaczego właśnie teraz, doświadczenie życiowe i historia życia (tzw. życiorys), doświadczenie w korzystaniu z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Konsultacja jest także czasem by terapeuta odpowiedział na pytania i wątpliwości klienta. Zwykle podczas konsultacji terapeuta bywa nieco bardziej aktywny niż w trakcie terapii. Oczywiście zarówno w czasie konsultacji, jak i terapii wszystkie poruszane kwestie są objęte tajemnicą. Konsultacja indywidualna zwykle trwa od 50-60 min.

Gdy pacjent decyduje się na podjęcie psychoterapii to między nim a terapeutą jest zawierany w formie ustnej lub pisemnej tzw. kontrakt terapeutyczny. Ustalają wtedy nad czym będą wspólnie pracować, jakie są cele terapeutyczne, jaka jest częstotliwość spotkań (najczęściej raz lub 2 razy w tygodniu, czasem raz na 2 tygodnie, w określony dzień tygodnia, o stałej godzinie), długość trwania sesji (zwykle 50 min), zasady płatności, sposoby odwoływania sesji, czas trwania terapii (precyzyjnie określa się go w przypadku terapii krótkoterminowych) oraz sposób zakończenia terapii.

Sesje terapeutyczne trwają 50-60 min. (czas trwania jest ustalony dokładanie), rozpoczynają się i kończą punktualnie i odbywają się zwykle raz w tygodniu. Sesje mogą mieć różny przebieg, ale najczęściej opierają się na rozmowie. Czasami terapeuta sięga po inne metody i techniki np. odgrywanie ról, zadania domowe, sporządzanie planów, wykreślanie genogramu (specyficzna forma drzewa genealogicznego). Zastosowanie każdej nowej techniki zawsze zostaje omówione z klientem. Terapia rozpoczyna się w chwili ustalenia i zaakceptowania przez obie strony kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania zawartego w nim celu.

W trakcie sesji duże znaczenie ma gotowość pacjenta do powierzenia terapeucie swoich osobistych często skrywanych doświadczeń, wspomnień z życia prywatnego i rodzinnego. Ważna jest także motywacja pacjenta do udziału w psychoterapii – samodzielna inicjatywa i chęć poprawy jakości własnego życia jest bardzo dobrym punktem wyjścia dla pracy psychoterapeutycznej.

W trakcie terapii klient ma możliwość m.in. poprzez analizę własnej historii życia dotrzeć do przyczyn leżących u podstaw zgłaszanych trudności np. zepchniętych do podświadomości lęków czy urazów z różnych etapów życia. Uczy się zmieniać sztywne, nieadaptacyjne wzorce przeżywania i reagowania, na takie, które przynoszą mu więcej satysfakcji.

Natomiast terapeuta w trakcie sesji przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zdań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji wspiera i stymuluje klienta w dążeniu do określonych celów terapeutycznych.

Czas trwania terapii jest uzależniony od jej celu, oczekiwań pacjenta oraz podejścia terapeutycznego stosowanego przez terapeutę. Psychoterapie indywidualną można podzielić na krótkoterminową – trwająca od kilku do 30 spotkań oraz długoterminową powyżej 30 spotkań.


Indywidualna terapia dzieci

Oddziaływania terapeutyczne dla dzieci z deficytem uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, trudnościami emocjonalnymi i w kontaktach z rówieśnikami oraz kłopotem w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.

- czytaj więcej:

Terapią indywidualną obejmuje się dzieci, które wykazują zaburzania lękowe, depresyjne, nerwicowe, obsesyjno – kompulsywne, zaburzania więzi i relacji, zaburzenia wydalania, problemy interpersonalne. Terapia dzieci często też pomaga w problemach, które manifestują się objawami psychosomatycznymi. Podczas pierwszych spotkań z dzieckiem dokonywana jest diagnoza przyczyn problemów, natomiast późniejsza terapia ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka. Celem indywidualnych spotkań terapeutycznych jest pomoc w przezwyciężaniu trudności, lęków, napięć emocjonalnych. Spotkania te mają również pomóc dziecku zapanować nad impulsywnością, zachowaniami agresywnymi; sprzyjają podwyższeniu samooceny, koncentracji na zasobach, wskazują sposoby radzenia sobie (np. z nieśmiałością).

Proponowane formy oddziaływań terapeutycznych dostosowane są do stwierdzonych trudności, wieku i możliwości dziecka. U dzieci z problemami psychologicznymi często występują deficyty i zniekształcenia poznawcze. Wówczas jedną ze skuteczniejszych form terapii jest terapia poznawczo – behawioralna, ukierunkowana na zmianę w rozumowaniu, odczuwaniu i zachowaniu. Opiera się ona na pracy metaforą, monitorowaniu myśli, rozpoznawaniu zniekształceń poznawczych, uczeniu się nowych umiejętności poznawczych, edukacji afektywnej, monitorowaniu afektów, panowaniu nad afektami, wyznaczaniu celów. Podczas indywidualnej terapii stosuje się też terapię zabawą (jako sposób na wyrażenie swoich uczuć i myśli), techniki ukierunkowane na działanie, takie jak odgrywanie ról, praktyczne ćwiczenia; techniki radzenia sobie z napięciem, np. poprzez relaksację, wizualizacje.

W terapii indywidualnej dziecka ważną rolą jest rola rodziców, dlatego zawsze należy rozważyć w jakim stopniu rodzice i inni członkowie są zaangażowani w trudności dziecka oraz uwzględnić ich udział w procesie terapeutycznym. W niektórych przypadkach dla opiekunów pomocne jest poradnictwo psychologiczne. Realizuje się to poprzez udzielanie pomocy w zakresie wzmacniania relacji emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, udzielanie porad w kwestiach wychowawczych.


Psychoterapia grupowa

Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją pod tym względem, zwłaszcza, jeśli wsparcie społeczne i uczenie o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Ogromna większość osób, które uczestniczą w terapii grupowej, odnosi z tego istotne korzyści. Zalecana wobec zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz w momencie przeżywania sytuacji kryzysowych.
Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min. Grupa liczy 6 osób.

- czytaj więcej:

Psychoterapia grupowa

jest metodą leczenia, którama na celu doprowadzenie do zmian, które pozwolą na usunięcie lub zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych i przeżywanego cierpienia. Ma długą, udokumentowaną przeszłość, jako bardzo skuteczna forma psychoterapii. Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją pod tym względem, zwłaszcza, jeśli wsparcie społeczne i uczenie o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Ogromna większość osób, które uczestniczą w terapii grupowej, odnosi z tego istotne korzyści. Zalecana wobec zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz w momencie przeżywania sytuacji kryzysowych. Terapia grupowa umożliwia:

 • Poprawę relacji i komunikacji z innymi
 • Szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom bycia z innymi w grupie i na zewnątrz grupy
 • Zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
 • Uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu
 • Otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych
 • Uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i własnej osoby i wyższej samooceny
 • Przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

Co powinieneś robić w grupie?

Nie będzie określonego programu dla każdej sesji. Uczestników zachęca się do mówienia o wszystkich osobistych lub relacyjnych sprawach odnoszących się do problemów i celów, które przywiodły ich na terapię. Odsłonięcie się pacjenta jest konieczne, jeśli ma on skorzystać z terapii grupowej, ale każdy uczestnik powinien zdecydować, w jakim tempie chce to zrobić.

Udzielaj konstruktywnych informacji zwrotnych innym uczestnikom, takich informacji, które nie zrzucają winy na nikogo, są istotne w danym momencie i budują więź z osobą, do której są skierowane.

Grupa jest mikrokosmosem społecznym, – co oznacza, że problemy, jakie napotykasz w swoim życiu społecznym czy rodzinnym, pojawiają się także w twoich relacjach wewnątrz grupy. Dzięki poznaniu i zrozumieniu wszystkich aspektów własnych relacji z innymi uczestnikami, a następnie przeniesieniu tej wiedzy do twojego codziennego życia zapoczątkowujesz proces dobrych zmian.

Zgadzając się na uczestnictwo w terapii grupowej, zdecydujesz się na rozpoczęcie procesu dawania i otrzymywania wsparcia oraz pracy na rzecz pożądanych zmian w Twoim życiu osobistym.

Zasady uczestnictwa w grupie terapeutycznej

 • Sesje terapii grupowej trwają w każdy czwartek w godzinach 17.30-19.00.
 • Maksymalna ilość uczestników 6 osób. Wykluczona jest jednoczesna obecność osób spokrewnionych, zaprzyjaźnionych, znanych z sytuacji zawodowych czy towarzyskich.
 • Grupa ma charakter otwarty tzn. długość uczestnictwa w grupie ustalana jest indywidualnie, miejsce po osobie kończącej psychoterapię zajmuje kolejna rozpoczynając swoją terapię w grupie już pracującej.
 • Pacjenci proszeni są o unikanie kontaktów między sobą poza grupą, a w razie przypadkowych spotkań, poruszanie tematów związanych z leczeniem jest absolutnie niedopuszczalne.
 • Informacje uzyskane o innych w czasie sesji terapeutycznych są tajemnicą wobec wszystkich osób nieuczestniczących w leczeniu.
 • Gdyby wystąpiła taka konieczność to istnieje możliwość odbycia sesji indywidualnej z psychoterapeutą ale nie częściej niż 1/msc.

 • Frekwencja: uczestnicy mogą wykorzystać 3 nieobecności na kwartał, większa ilość nieobecności uniemożliwia kontynuację psychoterapii, każdą przewidywaną nieobecność należy zgłosić do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym sesje; dwukrotnie niezgłoszona nieobecność na sesji jest równoważna z zerwaniem kontraktu terapeutycznego.Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Kościuszki 16, Bydgoszcz 85-676


Rejestracja

tel. +48 52 321 32 03

e-mail: otr@gizinscy.pl


Projekt i realizacja